Knot

גישור I תחומי הטיפול

סדנאות וקבוצות


טיפול משפחתי

חיזוק הקשרים המשפחתיים

טיפול זוגי

תמיכה זוגית בעולם משתנה ודינאמי

טיפול פרטני

הוצא את המיטב מעצמך

סדנאות וקבוצות

סדנאות וקבוצות למטפלים ולציבור הרחב

Makomle

הוד השרון

 ©2017