Makomle

הוד השרון

 ©2017

גישור I תחומי הטיפול

סדנאות וקבוצות


טיפול משפחתי

חיזוק הקשרים המשפחתיים

טיפול זוגי

תמיכה זוגית בעולם משתנה ודינאמי

טיפול פרטני

הוצא את המיטב מעצמך

סדנאות וקבוצות

סדנאות וקבוצות למטפלים ולציבור הרחב